اقامت توریستی 90 روزه بدون ویزا و اقامت توریستی 6 ماهه با دفترچه اقامت دو نوع از اقامت موقت میباشند.

اقامت موقت در ترکیه

 

 

اقامت توریستی 90 روزه بدون ویزا:طوریکه مدت این اقامت 90 روزه یعنی 3 ماه استو برای این نوع اقامت نیازی به ویزا نیست.

طوری که ( البته برای ایرانیان) و شما می توانید در کشور ترکیه به مدت 3 ماه در سال بدون نیاز به ویزا یا اجازه اقامت بدون هیچ مشکلی ساکن بشوید.اما توجه داشته باشید با این نوع ویزا اجازه هیچ کاری مانند دادوستد و کار یا تحصیل در ترکیه به شما نمیدهند.
 
اقامت توریستی 6 ماهه با دفترچه اقامت نوعی دیگر از اقامت موقت میباشد.شما چنانچه متقاضی خرید ملک در ترکیه باشید، این نوع اقامت در حال حاضر تنها راه حل اخذ اقامت بلند مدت تر در این کشور برای ایرانیان است.

اقامت موقت در ترکیه

ولی سند ملک دلیلی برای اخذ این نوع اقامت نیست و پلیس ترکیه مستندات دیگری را برای اعطای آن طلب خواهد کرد.ولی طبق آخرین اخبار حاصله از پارلمان ترکیه،نوید این را به شما می دهند که آپریل 2014 زمان اجرایی شدن قانون پیشتر تصویب شده ای است که طبق آن حقوق سایر اتباع خارجی نظیر ایرانیان در اخذ اقامت بواسطه خرید ملک، محترم شمرده شود و بموجب آن ایرانیان گرامی موفق به اخذ اجازه اقامت حداقل یکساله با در دست داشتن سند مالکیت خود بشوند.